...

Eğitim ihtiyacı Analizi – 1

Eğitim ihtiyacı Analizi – 1, Maneger

Eğitim ihtiyacı Analizi – 1

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:29 pm;

90 / 100

Eğitim ihtiyacı analizi

Eğitim işletmenin hedeflerin gerçekleşmesinin sağlanması için en temel ihtiyaçtır. Eğitim İhtiyaç Analizi, önemli iş ve verimlilik ihtiyaçlarının sağlanmasında yardımcı olan ve işletmelerdeki performans düşüklüğünün eğitim ile giderilip giderilemeyeceğini belirler.

Eğitim ihtiyacı Analizi – 1, Maneger
Eğitim ihtiyacının belirlenmesi

Eğitim ihtiyacın tespiti

Eğitim ihtiyacının tespiti, işletmenin stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak performans değerlendirme ile ilişkili olarak düzenli aralıklarla yapılabildiği gibi, firma içinden veya dışından gelen ve eğitim ihtiyacının habercisi olabilecek bazı sinyaller de dikkatleri eğitim eksikliği konusuna çekebilir.

İşletmelerde eğitim ihtiyacı üst de belirtmiş olduğumuz gibi genellikle, çalışanların performans seviyelerini öngörülen standartları karşılamadığında, değişen şartlar nedeniyle işin gerekleri değiştiğinde ve işin gerekliliği kalmadığında ya da personel işini değiştirdiğinde ortaya çıkmaktadır.

İşletmenin daha fazla sayıda yönetici istihdamını öngören bir personel planlaması tahminin sonucu veya kariyer planlaması sonucu oluşabileceği gibi, bir başarı değerlemesinde yüksek potansiyeli olduğu tespit edilenlerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi sonucunda da ortaya çıkabilir. Eğitim, mevcut konular için çözüm olarak uygulansa bile, gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için de düzenlenebilir.

YÖNETSEL SÜREÇ

 • Kadro değişiklikleri
 • Yeni yönetim tekniklerinin uygulanması
 • Yönetim tarzının değişmesi
 • Organizasyonun büyümesi
 • Organizasyonun küçülmesi
 • Dönemsel dalgalanmaları
 • Çalışanların yeni görevlere yükseltilmesi
 • İş ortamında değişiklik
 • Yeni yasaların çıkması
 • Özel projelerin yürütülmesi

İŞLEVSEL SÜREÇ

 • Şirketin yerinin-yerleşiminin değişmesi
 • Yeni pazarlara girilmesi
 • Reorganizasyon
 • Yeni teknolojilere geçilmesi
 • Yeni malzemelerin kullanılması
 • Yeni ürünlerin pazara sunulması
 • Yeni görevlerin oluşturulması
 • İşten ayrılanın yerinin doldurulması
 • Şirketlerin birleşmesi-el değiştirmesi

Eğitim ihtiyacı nasıl anlaşılır?

Ancak işletmenin amaçlarını ve politikalarını gerçekleştirmesini zorlaştıracak bazı sorunlar vardır ki bunlarla ve benzeri sorunlarla karşılaşıldığında personelin bilgi, beceri düzeylerinin veya davranışlarının yetersiz yada uygun olmadığı ve dolayısıyla da bir eğitim ihtiyacının bulunduğu anlaşılabilir.

Örnek olarak;

• Müşterinin ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili şikâyetlerinin yoğunlaşması
• Satışların durgunlaşması, düşmesi ve rekabet gücünün zayıflaması
• Dış çevredeki değişime ve gelişmelere uyum sağlanamaması
• Fire, hurda ve atık miktarlarının artması
Makine ve donanımın kötü kullanılması
• İade oranlarında ve stoklarda artış
• İnsan sorunlarının, gerilim ve çatışma durumlarının yoğunlaşması
• İşgücü devrinin yükselmesi
• Verim düşüklüğü ve moral bozukluğunun yaygınlaşmasını gösterebiliriz.

EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ DÖNGÜSÜ

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİNİN SÜREÇLERİ

Birinci Adım:

Problemin teşhis ihtiyacı
Organizasyonel çevreyi tanımlama
Performans açığı analizi
Hedeflerin belirlenmesi

İkinci adım:

İhtiyaç analizinin nasıl olması gerektiğine karar verme?
Belirlenmiş kriterlere göre metot oluşturma
Metot açısından avantaj ve dezavantajların değerlendirilmesi

Üçüncü adım:

Dataların toplanması
Mülakat yapılması
İş soru formları ve anketlerin uygulaması
Dokümanların gözden geçirilmesi
İş üstünde kişilerin gözlemlenmesi

Dördüncü Adım:

Dataların analizi
Kalitalif analiz veya kantatif analiz yapma
Çözümleri tanımlama / Tavsiyeler

Beşinci Adım:

Geribildirim Sağlama
Raporlama ve sözlü prezantasyon
Bir sonraki adımı tanımlama – Eğitim gerekleri?

Altıncı Adım:

Hareket Planını Geliştirme

Bu süreç organizasyonel bazda, pozisyonlar bazında ve kişisel bazda ortaya koyacak süreçler yürütülerek;

» Firmanın kısa/uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, bu hedeflere ulaşmada etkin rol oynayabilecek eğitimler
(Örgüt Analizi)

» Her bir pozisyon için mevcut görev tanımları ve bu görevleri yerine getirebilmek için ihtiyaç duyulan
niteliklerin incelenmesi sonucunda pozisyon bazında ihtiyaç duyulan eğitimler (İş analizi)

» Her bir çalışanın yerine getirmesi gereken görevlerin gereklilikleri ve kişisel yeterlilikleri incelenerek bireysel
bazda eğitim ihtiyaçları tanımlanır. (Kişi analizi)

ŞLETME DÜZEYİNDE ANALİZ

Örgütsel analiz, örgütün uzun ve kısa vadeli hedeflerinin ve bu hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek etmenlerin belirlenmesi ile başlar. Örgütün hedeflerini, kaynaklarını, eğitimin transfer edileceği ortamı ve eğitimi sınırlayabilecek iç ve dış koşulları kapsar. Bu analiz genellikle, üst yönetimdeki kişilerin, eğitim doğrultusunda kendi beklentilerini değerlendirmelerini gerektirir.

Burada örgütün kaynak ve kabiliyetinin de analiz edilebileceğini eklemek gerekir. Bu analiz daha çok uzun vadeli eğitim planlarında, eğitim ihtiyacının saptanması amacıyla kullanılır. Örgütün etkinliğini arttırmak için işgücü maliyeti, çıktının miktarı ve kalitesi gibi çeşitli etkinlik ölçütleri göz önüne alınarak, eğitim ihtiyacı duyulan alanlar saptanır. Örgüt ikliminin önemi burada vurgulamamız gerekir.

Örgüt iklimi, örgütteki değerler sistemi veya örgüt üyelerinin duygu ve tutumlarıdır. Eğitim ve geliştirme programları örgütte mevcut davranış kalıplarının sürdürülmesi için kullanabileceği gibi davranışların değiştirilmesine yönelik de olabilir. Örgüt iklimi, yeni tutum ve davranışlara, örgütte uygulanma fırsatı tanıyıp tanınmamasıyla da eğitim programının başarısını etkileyebilmektedir.

Örgütsel analizin yapılmasında, öncelikle şu soruya cevap aranmalıdır:

Eğitim, iş görenlerin davranışlarında organizasyon amaçlarına katkıda bulunacak değişimler yaratacak mıdır? Görülüyor ki, ihtiyaçlar saptanırken üzerinde önemle durulması gereken nokta, eğitim faaliyetlerinin, organizasyonun amaçlarına ulaşmasıyla ilişkilendirilmesidir. Örgütsel analiz ayrıca, kurumun bir bütün olarak incelenmesi, ters giden yada yöneticilerin tatmin olmadıkları faktörlerin belirlenmesidir.

Bunun için de bazı hususlara dikkat etmek gerekir;

» Çevre faktörlerinin değişme durumu nedir? Bu faktörlerin işletme ve çalışanların bilgi, beceri ve tutumlarına
etkisi ne olacaktır?

» İşletmenin özellikle dikkate alması gereken çevre faktörü nedir? Bilgi teknolojisi, işgücü pazarı, hukuki
düzenlemeler gibi işletmeyi en çok etkileyecek çevre faktörleri hangileridir?

» İşletmenin genel karlılık düzeyi nedir?

» İşletmenin kar ve gelir kaynakları nelerdir? Bunlar ne kadar istikrarlıdır?

» İşletmedeki maliyetler arasında özellikle kontrol edilmesi gereken faktör nedir?

» İşletmenin kaynakları, stratejileri, yapısı, kültürü arasında çatışma var mıdır? Uyum ve tutarlılık hangi
düzeydedir?

» İşletmenin çevreye uyumu nasıldır? Çevreye uyum sağlayamadığı noktalar nelerdir?

» Bilgi ve beceri yönünden işletmenin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Bu güçlü ve zayıf yönler işletmenin etkinlik
ve karlılığını nasıl etkilemektedir?

» Çevreye uyum sağlamada ne tür yönetim becerileri gerekmektedir?

» İşletmenin kariyer planını oluşturmak için fırsatlar ve kısıtlar nelerdir? Eğitimin kariyer planlarına katkısı ne
olabilir?

» Eğitim sistemi, ihtiyaçları belirleme ve gidermede ne kadar etkindir?

Örgüt düzeyinde gerçekleştirilecek analizleri şu başlıklar altında toplayabiliriz;

− İşletme misyon, amaç ve stratejilerinin analizi,
− İşletmenin dış çevresinin analizi,
− İşletmenin etkinlik ve verimliliğinin analizi,
− İşletme iklim ve kültürünün analizi,
− İşletmedeki insan kaynaklarının analizi

 

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 1 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 2 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 3 —->

Eğitim ihtiyacı AnaliziBölüm 4 —->

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

 

5/5 - (2 votes)
Maneger
Maneger - I want to be like a proAfter years of Professional Studies, he decided to share his knowledge for those who want to be Professional

Related Posts

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI, Maneger

SEBEP-SONUÇ (BALIK KILÇIĞI) DİYAGRAMI

Sebep-Sonuç Diyagramları (BALIK KILÇIĞI), bir süreci etkileyen nedenlerin gösterilmesi, sınıflandırılması ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bir “sorunun” veya “sonucun” arkasında muhtemelen, birden fazla neden kategorisi vardır. Nedenler…

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar, Maneger

Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:12 pm; Kalite kontrol ölçümlerinde sistematik yapılan hatalar Sistematik hatalar, gerçek büyüklükleri ve yönleri tam olarak bilinmediği için uygulanmayan düzeltmeler…

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri, Maneger

Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Hata durumları ve ölçüm sonucuna etkileri Kalibrasyon ve Doğrulamada Kullanılan ölçme sistemi yeteri kadar hassas ise, aynı ölçünün…

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler, Maneger

Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; Kalibrasyon ve Doğrulama sonrası etiketler ve yapılması gerekenler Kalibrasyon ve Doğrulamada Teçhizatın geçerliliğini duyurabilmek ve iç iletişimi gerçekleştirmek…

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU, Maneger

KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:11 pm; KALİBRASYON/DOĞRULAMA SİSTEMİ DOKÜMANTASYONU Kalibrasyon/doğrulama sisteminin işler olduğunu kanıtlamanın kaçınılmaz yolu, sistem ile ilgili dokümantasyonun var olmasıdır. Bilindiği üzere…

Kalibrasyon Hiyerarşisi nedir ve nasıl yapılandırılmıştır, Maneger

Kalibrasyon Hiyerarşisi nedir ve nasıl yapılandırılmıştır

Last updated on Ocak 28th, 2023 at 11:10 pm; Kalibrasyon Hiyerarşisi nedir ve nasıl yapılandırılmıştır Kalibrasyon kaliteli üretim yapan işletmelerin şüphesiz en önemli faktörüdür. Bu işlem yapılmadığı…

Bir cevap yazın