Eğitim ihtiyacı Analizi – 2

Eğitim ihtiyacı Analizi – 2, Maneger

Eğitim ihtiyacı belirleme ve analiz etme

Eğitim ihtiyacı Analizi için ancak bir noktayı gözden kaçırmamak gereklidir. O da her sorunun eğitim eksikliğinden kaynaklanmadığı ve her verimli olmayan çalışmanın Eğitim ihtiyacı Analizi ile ilişkilendirilemeyeceğidir. Yanlış malzeme kullanımı, verimli olmayan çalışma yöntemleri, düşük ücret gibi eğitim dışı faktörler de bazı sorunların kaynağında yatan nedenler olabilir.

Eğitim ihtiyacı Analizi – 2, Maneger
Eğitim ihtiyacı analizi

Bu gibi durumlarda sorun eğitimle değil, yeni malzemeler edinerek, doğru yöntemler uygulayarak ve ücretleri yükselterek çözülebilir. Bunun için de eğitimden başka örgütü destekleyen sistemlerin tespit edilmesi ve eğitimle çözülmesi beklenen soruların bu sistemlerde yapılacak bir değişiklik ile halledilmesi gerekmektedir.

Yani, örgütte bazı problemler olabilir ve bunları eğitim programı vererek değil de seçme işlemlerinde yada iş çevresinde yapılacak bir değişiklikle çözümlemek mümkün olabilir.

Örgüt analizi yürütülmediği taktirde yürütülen eğitim programları firmanın hedefleri ile birebir örtüşmeyeceğinden firmanın yararına olmayan eğitimler için gereksiz zaman ve para harcanmış olur. Ayrıca planlanan eğitimin de örgüte uygun olması ve ölçülebilir sonuçlarının ortaya konması gerekir.

İşletme hakkında genel incelemenin yapılmasının ardından, çalışmanın kapsamına karar verilmelidir. Eğitim ihtiyaçları, belirli bir grup çalışan için belirlenebileceği gibi organizasyonda görev yapan tüm personel için de belirlenebilmektedir. Örgütler ayrıca, eğitim verildikten sonra eğitimi almış kişilerin eğitim sırasında öğrendiklerini uygulayabilecekleri (eğitim transferi) bir eğitim sonrası ortamı hazırlamaktan da sorumludurlar.

Bu yüzden yöneticiler çalışanları desteklemeli ve öğrendiklerini uygulama fırsatlarını yaratmalıdırlar. Aksi halde öğrenilen materyal unutulacak ve eğitim amacına ulaşmamış olacak.

EĞİTİM İHTİYACI ANALİZİNDE İŞ (GÖREV) DÜZEYİNDE ANALİZ

İşletmenin analiz edilmesi ile toplam eğitim ihtiyacı belirlenmiş olur. Bundan sonraki aşama, çalışanın yapacağı işin
analiz edilmesidir. Bu analizde önemli olan örgütlerin öncelikle yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmesinin
temel şartının değişikliklere uymak ve sürekli olarak etkili çalışmalar gerçekleştirmek olduğunu anlamaları daha
sonra ise eğitimin başarısının sağlıklı ve tutarlı iş analizlerine bağlı olduğunu kavramalarıdır.

Bunun için her birimde gerçekleştirilen işlerin, gereklilikleri ve birbirleri ile ilişkileri bakımından ortaya konması gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan doğan iş analizi çalışmaları, örgütlerin belirledikleri vizyon, misyon ve stratejilere ulaşmalarında kritik rol oynayan çalışmalardan biri haline gelmiştir.

İş düzeyindeki analizde, öncelikle performansın düşük olduğu alanlarda işlerin temel görev ve sorumlulukları ile işi yapan personelin sahip olması gereken nitelikler incelenir. İş analizi sonucu, bir işin nasıl yapılacağını gösteren iş tanımı (işin niteliği, yapıldığı şartlar) ve o işi yapacak kişide olması gereken özellikleri (beceri, sorumluluk, asgari başarı standartları) gösteren iş gerekleri belirlenir.

İş analizi, işlerin nasıl yapılacağını gösterdiğinden, mevcut performansın – olması gereken performanstan ne kadar farklı olduğunu ortaya koymaya yarar. Eğitim ihtiyacı analizi sürecinde iş analizi 2 şekilde gerçekleştirilebilir. Ya mevcut iş tanımı ve gereklerinden faydalanılır ya da bunlar yoksa iş analizi yapılarak bir işin gerektirdiği görev, sorumluluk, yetenek ve beceriler belirlenir.

Ancak yeri gelmişken ifade edelim ki iş analizi ve buna bağlı olarak geliştirilen iş tanımı ve iş gerekleri insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının temelidir. İş analizi, eğitim, personel seçimi, terfi, başarı değerleme ve ücretlendirme gibi faaliyet ve fonksiyonların tümü için vazgeçilmezdir.

İŞ ANALİZİ:

İş analizi, iş gören yönetimi işlevinin yerine getirilmesinde uygulanan temel tekniklerden biridir ve bir çok başka iş gören işlevinin uygulanmasında altyapı oluşturur. İş analizi farklı kaynaklarda;

“işi oluşturan ödev ve görevlerin tanımlanması için işle ilgili bilgilerin toplandığı bir süreç”.

“insan kaynakları ve diğer yönetim fonksiyonlarının kullanılması için iş ile ilgili bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve sentezlenmesi işlemi”

ya da

“işlerin çeşitli yönlerinin tanımlanması, kaydedilmesi ve işin yerine getirilmesi için gerekli olan becerilerin belirlenmesi süreci”;

“her bir işin özelliğini ve o işin yapıldığı çevre şartlarını inceleme yoluyla belirleme ve bunlarla ilgili bilgileri kaydetme işlemi”

olarak tanımlanmaktadır. İş analizinde kullanılan bilgi toplama yöntemleri ise; soru formu doldurtma, gözlem ve görüşme, karma yöntem, video ve filme alma yöntemi.

Bir iş analizinden iki ürün elde edilebilir: İş tanımı ve iş gerekleri. İki ürün ile arasındaki ilişki ise; iş tanımlarını yazmak, gereklilikleri belirlemek ya da iş değerleme yapmak gibi bir ya da daha fazla önemli işlevlerde kullanılacak bilgileri bir araya getirmek şeklinde olmaktadır.

 

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 1 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 2 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 3 —->

Eğitim ihtiyacı AnaliziBölüm 4 —->

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

5/5 - (3 votes)

Bir yanıt yazın