EKİP NEDİR VE AMAÇLARI NELERDİR?

EKİP NEDİR VE AMAÇLARI NELERDİR?, Maneger

EKİP NEDİR VE AMAÇLARI NELERDİR?

EKİBİN TANIMI VE OLUŞTURULMASI

Ekip amaçları nelerdir? Ekip önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bir araya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur. Ekip nedir? Daha spesifik olarak ekip; kendini işe adamış işgücünün ana ekseni ve insan kaynakları planının bir parçası olan iş gören-işveren ilişkileri stratejisinin temel unsurudur. En sade anlatım ile; başarıya ulaşmak isteyenin veya başarıya ulaşıp da korumak isteyenin yaptığı mal ve hizmet üretimini sürdürmesine yardımcı olanların tümünden oluşur.

EKİP NEDİR VE AMAÇLARI NELERDİR?, Maneger
Ekip

Organizasyonun ulaştığı aşama ve karşılaştığı sorunlar ve çalışanların kuruluşa katkıları, ihtiyaç ve umutları hakkında açık, dürüst ve samimi düşünce alışverişi yapılması, ekip oluşturmanın ön koşuludur. Ekip tanımlanırken üç önemli faktör ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki ekibin oluşturulabilmesi için iki veya daha çok kişinin gerekmesidir.

İkincisi ekibi oluşturan kişiler birbirlerine bağımlıdırlar ve birlikte hareket ederler, yani sürekli olarak etkileşim halindedirler. Birbirleriyle etkileşim içinde olmayan kişiler, örneğin bir asansörü paylaşan kişiler ekip oluşturamazlar. Üçüncü ve son faktörde ekibi oluşturan kişiler belli bir amacı gerçekleştirmek için çalışırlar.

EKİP OLUŞTURMA NEDENLERİ

Fiziki Yakınlık

Kişiler fiziki yakınlıktan dolayı bir ekibin üyesi olabilirler. Aynı bölümde çalışanlar veya yakın iş ilişkileri olan bölümlerden bir ekip oluşturulabilir.

Platformumuza Abone Olmayı unutmayın!

Kararlarda Hız Sağlamak

Ekiplere yetki vermek suretiyle işlerde hız sağlanmış olur. Ekip üyeleri işleri fiilen yerine getirenler olduklarından işle ilgili sorunları daha iyi ve kaynağında çözebilirler.

Bilgiyi Paylaşmak

İşletmelerin çeşitli hedefleri vardır: Pazarı genişletmek, finansal, durumun belirlenmesi, üretimde kaliteyi arttırma, sıfır hataya yaklaşma, çalışanlara daha fazla hizmet vb. Bu sayılanların başarılması ekiplerin kurulmasıyla gerçekleşebilir.

Birlik Ruhu Yaratmak

Ekip üyeleri birbirinden birçok şey ümit eder birbiriyle iletişim içerisindedir. Böyle yapmakla işbirliğini ve çalışanların moralini arttırırlar

Sorumluluk Paylaşımı

Ekipler yoluyla çalışmalarda esneklik sağlanırken ekip üyelerinin sorumluluk paylaşmaları ve bu bilincin yerleşmesi sağlanır.

Ekip Çalışmasının Önemi

İşletmelerin yaşamlarını sürgit kılabilmeleri ancak rekabete ayak uydurabilmelerine, yaratıcılık ve yenilik kapasitelerini arttırabilmelerine, daha ekonomik, daha kaliteli mal ve hizmet üretmelerine, özel ihtiyaç ve siparişleri de en süratli biçimde karşılayabilmelerine bağlıdır. Bu taktirde yoğun rekabet ortamında hayatta kalabilme ve gelişebilme şansları vardır.

Günümüzde bu işlevler hiyerarşik örgüt yapısı içinde ve biçimsel yetkiye sahip yöneticilerin verdiği kararlar, mekanik rol ve görevlerle çalışan astların gerçekleştirme imkanı kalmamıştır. Sorun rekabetin önümüze koyduğu ve cesaret vere, yaratıcılığı yüksek, birbirlerine çeşitli bilgi, yetenek, tecrübe ve uzmanlık alanları ile tamamlayan ekipler kurabilme ve çalıştırma becerisinde yatmaktadır.

Ekip Ne Zaman Oluşturulmalı ?

Ekipleri ancak bir bireyin ya da ayrı ayrı çalışan birey topluluğun performansını aşmanın olası olduğu durumlarda
oluşturmak gerekir.

Şu koşullarda bir ekip başarıyla oluşturulabilir:

» İş konusunun ekip yaklaşımını gerektirmesi
» Kararları tartışma ve görüşmeye zaman olması
» Ekip çalışmasının başarısızlık riskini azaltması
» Ekip çalışmasının alınan kararların ve yapılan işlerin niteliğini arttırması
» Ekip çalışmasının kararların benimsenmesini sağlanması ya da morali yüksek tutması

Ekip Oluşturulmasında Geçirilen Evreler

Bir ekip bir dakika da kurulabilir, ama ekip çalışmasından en iyi performansı alabilmek için ekip çalışmasının bazı evrelerden geçmesi gerekir.

Başlangıç

Burada ekip üyeleri birbirlerinin arka planı değer, yetenek, ve ilgileri hakkında bilgi toplar. Konuşmalar diğer ekip üyelerinin kimler olduğu ve grup içinde nasıl bir rol oynayabilecekleri üzerinde odaklanır.

Sahnenin Düzenlenmesi

Proje yöneticisi ekibin hedeflerini ya da üstlendiği sorumlulukları açıklar ve ekibin nasıl çalışacağına ilişkin temel kuralları ortaya koyar.

Yaratma

Ekip gelişiminin bu yönü, iş yapma yöntemlerini tasarlamayı; yenilik ve üretkenliğe ortam oluşturmayı kapsar. Yeni bir ekibin oluşturulması ya da bir ekibin yeni hedeflere yüz yüze gelmesi yaratıcı düşünce ve yenilik gerektirir.

Üretkenlik

Verimli ekipler, çalışmalarını olanaklı kılacak normlar – kimin neyi, ne zaman, nerede yapacağını tarif eden açık ya da üstü örtülü kural veya anlayışlar – oluşturur. Bu normlar, kalıcı bir çalışma ekibini bir başka değişiklik isteği ortaya çıkıncaya kadar sürdürdüğü bir temel durumuna gelir.

Sürdürme

Ekip lideri ,ekibi başarıya götüren sürekli fonksiyon ve dinamikleri ; görevin sürdürülmesini ve sürecin sürdürülmesini ekip dinamikleride iletişim ihtiyaçları gibi destekleyici önlemler almalıdır.

Ekip Oluşturmanın Amaçları

Ekip oluşturmanın en genel amacı birbirleriyle dayanışma içinde olan, destekleyen ve birbirine güvenen bir grup oluşturup, verilen bir işi tamamlamak, aynı zamanda da bu işi yaparken üyelerin değer farklılıklarına, davranış biçimlerine ve becerilerine saygılı olmaktır. Şimdi bu genel amacın dışında daha spesifik olan ekip oluşturma amaçları:

  • Ekip üyeleri arasında etkili bir iletişim sağlayıp, bunu devamlı geliştirmek
  • Ekibin organizasyondaki toplam fonksiyonlar içindeki yer ve amacını belirginleştirmek
  • Ekip üyeleri arasında rekabetten çok dayanışmayı ve birlikte çalışmaya dayalı bir ortam geliştirmek
  • Ekip üyeleri için gerekli rol davranışlarını daha iyi bir biçimde anlamaları sağlamak ve farklı tercihleri olan üyelerin bu rollere uyumlarını sağlamak Ekip süreçlerini daha iyi biçimde anlama

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

    No feed items found.

5/5 - (10 votes)

Bir yanıt yazın