Eğitim ihtiyacı Analizi – 4

Eğitim ihtiyacı Analizi – 4, Maneger

İŞ TANIMLARINDAN EĞİTİM İHTİYACI’NIN BELİRLENMESİ

İş analizlerinin eğitim ihtiyaç analizi ile ilgisi, iş tanımları aracılığı ile eğitim ihtiyaç analizi bilgi alt yapısını oluşturmasıdır.

Eğitim ihtiyacı Analizi – 4, Maneger
Eğitim ihtiyacı denklemi

İŞ TANIMLARINDAN EĞİTİM İHTİYACI BELİRLEME

İşletmede iş analizi yapılmış ve buna bağlı olarak iş tanımları, iş gerekleri çıkarılmışsa ilgili pozisyonlardaki kişilerin temel eğitim gerekleri de bir ölçüde açığa çıkmış demektir. İş tanımlarının hazırlanmasıyla birlikte araştırmacı her bir görev için iş tanımını aşağıdaki faktörler açısından değerlemeye alarak bu pozisyonda çalışan kişinin yetenek ve beceri profilinin çıkarmaya çalışır.

• İş tanımında yer alan görevi geçekleştirecek kişinin eğitimle gerçekleştirilebilecek temel iş öğeleri nelerdir?
• Bu iş öğeleriyle ilgili olarak işe başladığında temel oryantasyon eğitimi almış mıdır?
• Temel iş öğeleri ile ilgili olarak yetiştirme veya işbaşı eğitimi almış mıdır?
• İşi ile ilgili almış olduğu eğitimler planlanan eğitim saati açısından yeterli midir?

İş analizci bu süreci izleyerek, işin temel öğeleri ve bunları işte tatmin edici düzeyde uygulayabilecek eğitimler ve
bu eğitimlerin süresini gözden geçirir. İşin temel öğelerini eksiksiz yerine getirebilecek düzeyde eğitim alınmadığını
belirlerse, bu eksikliği eğitim ihtiyacı olarak kaydeder. Analizci bu sırada eğitim ihtiyacının ne tür bir eğitim ile ve
ne kadar sürede giderilebileceğinin belirler.

İŞ GEREKLERİ:

İş analizinin bir diğer uzantısı da iş gerekleridir. İş gerekleri iş tanımlarından farklıdır. Onlar, belirli bir işi yerine getirmek için bireylerin sahip olması gereken yetenek ve becerilerdir. Yani iş gerekleri, çalışanda aranacak deneyimin, eğitimin, fiziksel ve zihinsel özelliklerin belirtildiği bir çalışmadır. İş tanımları işin profili iken, iş gerekleri işin istediği çalışan profilidir. İş gerekleri iş tanımı ile birlikte aynı formda düzenlenebileceği gibi ayrı bir form halinde de düzenlenebilir.

Eğitim ihtiyacı analizinde İş gereklerine başvurmanın yararı, belli bir mevkideki personelin aşağıdaki saptanan özelliklere ne ölçüde uygun olduğunu karşılaştırma imkanı sağlamasıdır.

İş gerekleri çalışmasında çalışanların iş açısından dört özelliği tespit edilir:

• Fiziksel Özellikler: İşin gerçekleşmesi için gerekli olan bedensel şartlar.
• Zihinsel Özellikler: Planlama yeteneği, analitik düşünme, hafıza, konsantre olma vs.
• Duygusal ve Sosyal Özellikler: Sosyal ilişkiye açıklık, çevresi ile iyi ilişki kurma, kendini dinletebilme vs.
• Davranışsal Özellikler: Kişinin bilgisini ne ölçüde davranışa yansıttığı.

Böylece sürekli tekrarladığımız gibi personelin yaptığı işle ilgili olarak gerekli özellikler ve personelin aranan özelliklere sahip olma düzeyi arasında fark varsa bu eğitim ihtiyacı olarak belirlenir. Ayrıca analiz sürecinde iş tanımı ve iş gereklerinde yer alan bilgilerin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. Çünkü burada belirlenen düzey ölçü alınır. Bu düzey ile personelin bilgi ve beceri düzeyi arasındaki fark eğitim ihtiyacı olarak ortaya konur.

İş Gereklerinden Eğitim İhtiyacı’nın Belirlenmesi

Analizcinin izleyeceği süreç aşağıdadır.

» İş gerekleri yeni yapılıyorsa iş ile ilgili eğitim düzeyi, tecrübe, beceri, yetenek ve kabiliyetler doğru bir
biçimde belirlenmiş midir?

» İş gerekleri önceden yapılmış ise, iş gerekleri bilgileri ne kadar günceldir?

» İncelenen görevdeki iş gereklerinde belirlenen eğitim düzeyi ile görevi yerine getirecek personelin eğitim
düzeyi uyumlu mudur? Personelin eğitim düzeyi iş gereklerinin altında ya da üzerinde midir?

» Personelin iş tecrübesi iş gereklerinde belirlenen düzeyde midir? Personelin tecrübesi gerçekten işin
gerektirdiği birimlerde ve yeterli sürede olmuş mudur?

» Personelin beceri, yetenek ve kabiliyetleri ile iş gereklerindeki bu özellikler uyumlu mudur?

» Görevi yerine getirirken iş gereklerinde yer alan yabancı dil ve bilgisayar kullanımı gibi bazı bilgi ve
becerilere gerçekten ihtiyaç var mıdır? Yoksa bu beceriler olsa iyi olur türünde özellikler midir?

Sonuç olarak iş analizi;

• Her iş için yapılması istenen görevler hakkındaki bilginin belirlenmesi (iş tanımlaması) ve bu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan bilgi/beceri ve yeteneklerin tanımlanması (iş yeterliliği) ve kabul edilebilir minimum standartların (performans değerlendirme) belirlendiği

• İşlerin tam olarak nasıl yapıldığını tarif eden sistematik bilgiler toplandığı

• İşlerin yapılabilmesi için ulaşılması gereken standart performanslar belirlendiği

• Standartlara uymak için işlerin nasıl yapılması gerektiği belirlendiği

• Etkin performans için gerekli bilgi, beceri ve diğer özellikler tespit edildiği

• Eğitim eksikliğinden kaynaklanan performans problemlerinin yaşandığı işlerin ortaya çıkartıldığı

Bir süreçtir.

 

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 1 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 2 —->

Eğitim ihtiyacı Analizi Bölüm 3 —->

Eğitim ihtiyacı AnaliziBölüm 4 —->

 

Yazımızı değerlendirmek için yorumlarınızı bekleriz;

“İnsanın olduğu yerde başarı varsa, başarısızlık olma ihtimalide vardır”

 

5/5 - (12 votes)

Bir yanıt yazın